Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Usługomat Zuzanna Długosz z siedzibą w 33-370 Muszyna, ul. Leśna 5a;

2) inspektorem ochrony danych w Usługomat Zuzanna Długosz jest Pani Zuzanna Długosz zuza@babazgor.pl, 500125999;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji poszczególnych etapów zamówionej usługi;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podwykonawcy usług – według ustalonych warunków realizacji usługi;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane, do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie:
W tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji niemniej dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą:
a) prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi w postaci dokumentu zaakceptowanego przez obie strony;
b) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;
c) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez GIODO i zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
d) zatwierdzonego przez GIODO kodeksu postępowania;
e) certyfikatu ochrony danych osobowych stworzonych i zaakceptowanych przez podmioty będące stronami.;
Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego po wcześniej informacji i akceptacji z Państwa strony/

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres … (*jeżeli nie ma możliwości wskazania okresu przechowywania należy podać kryterium ustalania tego okresu np. do czasu wyłonienia zwycięscy konkursu, do czasu zakończenia rekrutacji itd.);

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest … (*wybrać odpowiednio: wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie … (* jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania należy wskazać ewentualne konsekwencje niepodania danych);

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach … , konsekwencją takiego przetwarzania będzie … (*należy wskazać istotne informacje o zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz informacje o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Np. w jaki sposób będą oceniane czynniki osobowe osoby fizycznej, natomiast przykładową konsekwencją takiego przetwarzania może być automatyczne odrzucenie elektronicznego wniosku kredytowego czy elektroniczne metody rekrutacji bez interwencji ludzkiej)