Regulamin Konkursu „Kim/Czym jest dla Ciebie Baba z gór?”

§1. Organizator

Organizatorem konkursu jest firma Usługomat Zuzanna Długosz – właściciel marki Baba z gór.

§2. Cel konkursu

Konkurs jest organizowany z okazji piątej rocznica istnienia firmy Baba z gór na rynku turystycznym. Celem konkursu jest próba odpowiedzi na pytanie postawione w tytule konkursu.

Odpowiedzi te, mogą być opisywane na podstawie:

– własnych doświadczeń,

– opowieści innych,

– obserwacji

– i/lub mogą stanowić wyobrażenie przyszłych/teraźniejszych/przeszłych wydarzeń.

Opinie wyrażone w formie prac konkursowych, posłużą do doprecyzowania jakości świadczonych usług, by jak najbardziej mogły odpowiadać potrzebom Klientów.

Jury będzie zwracało uwagę na:

– samodzielność prac (w przypadku kategorii osób niepełnoletnich),

– autetyczność,             

– zgodność z tematem konkursu,

– zgodność formy z kategorią tematyczną,

§3. Temat konkursu

Tematem konkursu jest stworzenie prac literackich promujących działalność Organizatora.

§4. Forma konkursu

Formą konkursu jest tekst literacki rozpatrywany w dwóch kategoriach tematycznych:

a) proza –tekst o maksymalnej objętości 200 znaków ze spacjami (200 zzs)

b) poezja – pięciowiersz.

Uczestnik może wziąć udział tylko w jednej z powyższych kategorii. Uczestnicy obydwu kategorii zobowiązani są do użycia w tekstach terminów (z możliwymi odmianami): Baba, góry, czuję. Teksty zgłoszone do konkursu ani ich fragmenty nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane (zarówno w wersji drukowanej, jak w Internecie w dowolnej formie). Teksty zawierające treści obraźliwe, wulgaryzmy, nacechowane dyskryminacją zostaną zdyskwalifikowane.

Autor przekazuje Organizatorowi niewyłączną licencję na ich dystrybuowanie, zwielokrotnianie, publikowanie.

Organizator może wykorzystać nadesłane teksty według własnych potrzeb, w tym rozpowszechniania w mediach społecznościowych (ze wskazaniem imienia i nazwiska/pseudonimu autora danego tekstu).

§5. Kategorie wiekowe

Nadesłane prace będą oceniane przez powołane przez Organizatora Jury, w skład którego wchodzi Przewodniczący Jury oraz dwóch Członków Jury. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

  1. klasy 4-6 SP
  2. klasy 7-8 SP
  3. szkoła średnia
  4. dorośli

§7. Termin nadsyłania prac

Termin nadsyłania prac upływa 24.12.2022r. (g.23.59).  Prace należy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres mailowy zuza@babazgor.pl . Każda ze zgłoszonych prac konkursowych powinno być podpisana nazwiskiem Uczestnika lub jego pseudonimem.

Każdy Uczestnik może przysłać jedną pracę w jednej z wybranych przez siebie kategorii tematycznych (proza lub pięciowiersz).

Organizator nie przyjmuje na konkurs prac nadesłanych pocztą tradycyjną.

§8.Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27.01.2023r. Wręczenie nagród nastąpi 27.01.2023 r., w trakcie wernisażu organizatora, zaplanowanego w Karczmie nad Popradem w Żegiestowie-Zdroju. Na uroczystość wręczenia nagród Uczestnik przybywa we własnym zakresie. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

Laureaci zostaną poinformowani o wyróżnieniu drogą mailową po wernisażu.

Jury zastrzega sobie nieprzyznanie wyróżnienia w którejś z kategorii.

Jury zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnienia specjalnego.

§9. Nagrody

Wyróżnione prace we wszystkich kategoriach wiekowych i tematycznych zostają nagrodzone nagrodami rzeczowymi. Osobom wyróżnionym nieobecnym na uroczystości wręczenia nagród nagrody zostaną przesłane pocztą na koszt Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres.

§10. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji w mediach społecznościowych oraz na stronie www Organizatora wizerunku osób wyróżnionych wraz z podaniem do informacji publicznej ich danych osobowych (imię, nazwisko lub pseudonim).

Organizator informuje, iż dane osobowe osób wyróżnionych pojawią się także w wyżej wspomnianych kanałach informacyjnych także podczas wykorzystania wyróżnionych tekstów do publikacji w celach promocyjnych firmy Baba z Gór.

W konkursie nie mogą brać udziału: rodzina i najbliżsi organizatora oraz członków jury.

Zgoda do klauzuli dla osób pełnoletnich: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w konkursie literackim „Kim/Czym jest dla Ciebie Baba z gór?”. W celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Usługomat Zuzanna Długosz – właściciel marki Baba z gór.

Zgoda do klauzuli dla osób niepełnoletnich: (formuła dla opiekuna): Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i  innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w konkursie literackim „Kim/Czym jest dla Ciebie Baba z gór?”. W celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Usługomat Zuzanna Długosz – właściciel marki Baba z gór.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych konkursu.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

§10.Klauzula RODO

Klauzula RODO dla Uczestników konkursu literackiego „Kim/Czym jest dla Ciebie Baba z gór”.

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Usługomat Zuzanna Długosz – właściciel marki Baba z gór.

2. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Usługomat Zuzanna Długosz – właściciel marki Baba z gór

3. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji konkursu literackiego „Kim/Czym jest dla Ciebie Baba z gór?”, opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymaniawyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)

4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

7. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

One Response

Comments are closed.